درباره فروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1395/02/30
تعداد محصولات اضافه شده : 3186
تعداد فروشهای کاربر : 354
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By publicfile.ir

   بحران مد در معماری

Mehr 1395/10/28 دسته بندی : معماری 0

بحران مد در معماری


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   اتوکد پارک ساحلی

Aliurb 1395/10/05 دسته بندی : معماری 0

فایل اتوکد طراحی پارک ساحلی همراه با اسکله در حدود 6 هکتار طراحی شده که دارای زمین های ورزشی استخر و طراحی پارک ، سوییت اقامتی همراه با جزییات ، پارک کودکان ، پارکینگ و .... می باشد.


خرید و دانلود | 11,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ

soheil 1483 1395/10/03 دسته بندی : معماری 0

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ داراي اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ارزﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎﻫﺎي دوره اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﻣﺎﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﯾﯿﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺟﺰو ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اﺻـﻮل ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ در آن ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ داراي ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﺮاﺣ ﯽ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎ ي اﺳﻼﻣ ﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺣﻤﺎم ﻫﺎ ي ﺗﺎرﯾﺨ ﯽ دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ و اواﺳـﻂ ﻗﺎﺟـﺎر را ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣ ﯽ دﻫﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ از ﭼﻪ اﺻﻮل و ارزش ﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾـ ﻦ ﺗﺤﻘﯿـ ﻖ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎبﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻻت، ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧ ﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـ ﯽ ﺣﻤـﺎم ﻫـﺎ ي ﺗـﺎر ﯾﺨ ﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺷـﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ؛ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﻟﮕﻮﻫـﺎ و اﺻـﻮل ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺮي اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣﺸـﺨﺺ و اﺻـﻮل ﻣﻌـﯿﻦ ﻃﺮاﺣـﯽ در ﻃﺮاﺣـﯽ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎي دوره اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﻨﺎﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و ﻣﺎ را در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﯾﺎري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پائین اوردن وزن ساختمان در نما

soheil 1483 1395/10/02 دسته بندی : معماری 0

پائین اوردن وزن ساختمان در نما


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معماري پست مدرن

soheil 1483 1395/10/02 دسته بندی : معماری 0

1.خصوصيات فرهنگي اجتماعي تاريخي و اقتصادي افرادي كه از ساختمان استفاده مي كنند. 2.خصوصيات شهري خيابان ميدان كوچه مغازه 3.شرايط اقليمي رطوبت سرما گرما جنگل و صحرا 4.نحوه زندگي روزمره اهالي ساختمان و نيازهاي انها و عادات انها و طرز استفاده و پيش زمينه هاي انها در رابطه با فرم هاي زيستي

مدرنيستها معماري را در يك مساله تكنولوژيست مي دانستند.تكنولوژي يك خاصيت عام دارد و در سر تا سر جهان از قواعد و اصول يكسان تبعيت ميكند.ولي پست مدرنيست به معماري يك نگرش فرهنگي دارد و فرهنگ در هر منطقه اي متفاوت با ساير مناطق است.


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   اقلیم و معماری مرتضی کسمایی

soheil 1483 1395/10/01 دسته بندی : معماری 0

اقلیم و معماری مرتضی کسمایی


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪ راﻫﺒﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان

soheil 1483 1395/10/01 دسته بندی : معماری 0

ﭼﮑﯿﺪه ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﯾﺮان در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزي را ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﻧﺮژي ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺎك آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﮐﺎﻫﺶ داد. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﺼﺮف آن، ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻫﻮا در ﺑﻨﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده و راﻫﮑﺎري ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه و ﺟﺬب اﻧﺮژي راﯾﮕﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ﮐﻠﮑﺘﻮرﻫﺎ و آﺑﮕﺮﻣﮑﻨﻬﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾﺮان را از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژيﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺳﺎل ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺳﺎزد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﺘﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ آﺗﯽ را ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻬﯽ در ﯾﺰد و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺻﻔﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش را در ﻋﻤﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روﺷﻬﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﯾﺪاري ﺣﻘﯿﻘﯽ را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و دﺳﺘﺎورد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ﻓﺘﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ

soheil 1483 1395/10/01 دسته بندی : معماری 0

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻓﺘﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ از آﺛﺎر


خرید و دانلود | 500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تناسبات چهلستون

Atena-Gh 1395/09/26 دسته بندی : معماری 0

باغ چهلستون اصفهان، نمونه ای از یك باغ سلطنتی از دوره صفوی است. تا سال ۱۳۲۷ خورشیدی،تاریخ دقیق بنا به دست نیامده بود....


خرید و دانلود | 3,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   اسکچاپ طراحی استخر کوچک

Aliurb 1395/09/26 دسته بندی : معماری 0

فایل اسکچاپ طراحی استخر کوچک 


خرید و دانلود | 4,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   کاربرد فلزات در معماری

soheil 1483 1395/09/26 دسته بندی : معماری 0

فرآیند برش دهی فلزات، كه شــامل مراحل مختلف تراش كاری، فلزكاری، مته كاری و سایر روش های شکل دهی فلزات است، باعث به وجود آمدن نيروهای مکانيکی بزرگ و دماهای بالا در نقطه تماس ابزار برش و قطعه كار می شود. لذا ابزار برشی تحت شرایط سرویس دهی شدید به طور قابل توجهی آســيب می بيند و در صورتی كه نتواند محصول مورد نظر را با تلرانس های معين توليد كند می بایست با ابزار برشی جدیدی تعویض شود. به منظور بهبود طول عمر ابزارهای برشی (كه در آن بازه زمانی، بهترین عملکرد را از خود نشان می دهند) لازم است ابزار با استفاده از پوشش هایی كه برای جلوگيری از حالت های معين خسارت فيزیکی در كاربردهای خاص، طراحی شده اند، محافظت  درصد از ابزارهای كاربيد سمانته، از 9۰ شــود. در حقيقت، بيش از )، رسوب دهی CVD طریق روش های رسوب دهی شــيميایی بخار (  ) و یا تركيبی از این دو روش، پوشــش كاری PVD فيزیکی بخــار (
 PVD می شــوند. مقاله حاضر به معرفی آن دســته از پوشش های می پردازد كه به طور خاص به منظور محافظت از ابزارهای برشــی و افزایش عملکرد و طول عمر آنها طراحی می شــوند. این مقاله در دو بخش سازماندهی شــده اســت. در بخش اول به توصيف فرآیند برش دهی فلزات، چالش های پيش رو برای لبه برشی و اجزای سازنده یک ابزار عملکردی می پــردازد. بخش دوم و اصلی مقاله، به معرفی  با هدف محفاظت از ابزار PVD معماری و طراحی كليدی پوشش های برشی می پردازد. این طراحی ها شامل پوشش های تک لایه، چند لایه  با ارائه یک خلاصه و چشم انداز ًو نانوساختار هستند. این مقاله، نهایتا برای ابزارهای برشی به پایان PVD در مورد توسعه پوشش های جدید می رسد. كلمات كليدی: برش كاری، پوشــش تک لایه، نانوكامپوزیت، نانولایه،  )CVD رسوب دهی شيميایی فاز ب


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   رازجاودانگی اثار معماری

soheil 1483 1395/09/26 دسته بندی : معماری 0

ﻣﻘﺪﻣﻪ   اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺻﻮل ﺟﺎوداﻧﮕﻲ در ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ و آﻓﺮﻳﺪن را ﻣﻌﻨﺎدار ﻛﻨﺪ؛  زﻳﺮا ﻣﻲ ﺟﺎوداﻧﮕﻲ را ﻗﺪرت  ﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻌﻤﺎري ﺗﺠﺴﻢ  آن ﻗﺪرت اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن از ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ  ﻣﻲ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺪ.  در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را در دﻧﻴﺎي ﻣﺎدي ﻛﻮﺗﺎه و اﻧﺪك ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﺪ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ آﻓﺮﻳﺪن آﺛﺎر ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮد را ﺟﺎوداﻧﻪ .  ﺷﺎﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري اﻧﺴﺎن ﻋﻼﻗﻪ  ﻫﺎ ﺑﻪﺑﻲ زﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺎزﮔﻲ  ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻣﻲ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬارد. ﺷﺪه آﺛﺎري ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ اﻛﻨﻮن زاده اﺳ ﺖ ﺑﻲ و در ﺑﻌﺪ ﻣﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد. آﺛﺎر  وﻳﮋﮔﻲ، اﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را از آﺛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﺳﺎزد. وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ    ، ﻫﺎﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺛﺮي را از اﺛﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و آن را   1 ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﺟﺎودان ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎو ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ از راز  داﻧﮕﻲ ﻳﻚ اﺛﺮ و ﻳﺎ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ  ﻋﺎرﻓﺎن آب ﺣﻴﺎت       اﺳﺖ. ﻗﺼﺪ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ   دارد، ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺎوداﻧﮕﻲ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﻲ را)ﻛﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﺻﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻌﻤﺎري در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﺤ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺎه ﺣﺘﻲ از ﺻﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺮوﻣﻨﺪ، ﺟﺴﺘﺠﻮ .  در راﺳﺘﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ واژه ﺗﺮ ﻫﺮ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح در اﻳﻦ ﺣﻮزه و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻧﺨﺒﻪ ،اداﻣﻪ  ( ﻋﺎمﭘﺴﻨﺪ )ﻓﺮاﻧﻮﮔﺮا ،( ﺗﻌﺎرﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻳﻚ اﺛﺮ ﺟﺎودان در ﺳﻪ ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻲ ﭘﺴﻨﺪ )ﻧﻮﮔﺮا وﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮ )ﺗﻮ ﺟﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ دو ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ (ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار .  در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺑﻪ از دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻧﮕﺮش ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻫﺎي  ﻣ ﺑﺎ دﻳﮕﺎه ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ در ﺧﺼﻮص اﺻﻮل ﻌ ﻤﺎري اﻳﺮان ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﻴﺰان دﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﮔﺮﻓﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   سبک معماری متابولیسم

soheil 1483 1395/09/26 دسته بندی : معماری 0

سبک متابولیسم(به ژاپنی میلادی) در ژاپن به مثابه نوعی ۰۶۹۱ - میلادی۰۶۹۱ آمیخته گرائی نیز گاه خوانده میشود ( نحوه تفکر و همکاری گروهی بود که همزمان با برگزاری گردهمائی جهانی طراحی در توکیو سال   با تاثیرپذیری شدید از کنزو تانگه و همکار معروفش تاکاشی آسادا شکل گرفت. ۰۶۹۱ معماری متابولیسم برگرفته از اشکال هندسی و فرمولهای ریاضی است که علاوه بر منعکس کردن زندگی الکترونیکی عصر مدرن، روشهای زندگی سنتی مردم ژاپن را نیز فراموش نمیکند.  در معماری ژاپن بسیار تاثیرگذار شد و با برگزاری نمایشگاه جهانی ۰۶۹۱این سبک در دهه  اوساکا به شهرت جهانی دست یافت. با پایان گرفتن نمایشگاه جهانی اوساکا چشم اندازهای ۰۶۹۱ روشن و آینده گرای مردمی متابولیسم کم رنگ تر شد. کارهای اجرائی و نحوه تفکر اعضا گروه جنبه شخصی به خود گرفت و به صورت چند قطبی در آمد. از فاکتورهای تاثیرگذار در جنبش متابولیسم، پیدایش لوازم الکترونیکی و فرهنگ نوین الکترونیک بود.


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   خلاصه کتاب زیباشناسی در معماری

soheil 1483 1395/09/26 دسته بندی : معماری 1

عناصر فضا :


1-   کف : تغییرات در جنس,اختلاف ارتفاع ,بافت و رنگ کف باعث تغییر و بوجود آمدن

فضا میشود. کف به تنهایی قادر به تعریف فضا هست.

2-   سقف : یا بام. فرم پوشش سقف می تواند تاثیری کاملا بارز در

شخصیت کلی فضا داشته باشد.

3-   دیوار : در حالت کلی فضا نیازمند کف است ولی به دیوار احتیاج ندارد. اگر بجای دیوار از شیشه استفاده شده باشد فضا از لحاظ فیزیکی محدود شده ولی از لحاظ بصری تداوم دارد.


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ساخت مناره و گنبد در اتوکد

soheil 1483 1395/09/23 دسته بندی : معماری 0

ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺍﻣﺷﺏ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﺳﺗﻭﺭ   ﻭrevolve  extrude  ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﺕ ﻭﺭﻭﺩی ﻳﮏ ﻣﺳﺟﺩ ﺭﺍ ﻣﺩﻝ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻝ ﮔﻧﺑﺩ ﻭ ﻣﻧﺎﺭ ﻩ   .....ﻭ ﺧﻭﺏ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﻧﻣﺎی ﻭﺭﻭﺩی ﻣﺳﺟﺩ ﻣﻁﺎﺑ ﻖ ﺷﮑﻝ ﺯﻳﺭ ﺗﺭﺳﻳﻡ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺍﺯ  


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تاسیسات برقی در استخر

soheil 1483 1395/09/23 دسته بندی : معماری 1

در ﻣﻨﺎﻃﻖ 0و1و2 ﻤﻬﺎي ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻠﺰي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘ .ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻨﺪي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ  . ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻳﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ  . ﺳ ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻤﺎن 1 و 0در آب ﻧﻤﺎﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد  . در آب ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات اﺿﺎﻓﻲ ذﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد   : -ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻟﺒﻪ ﻣﺨﺰن آب ﻧﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ داﺧﻞ آب ﻧﻤﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ  .  . ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﻳﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ 1 - در ﻣﻨﻄﻘﻪ    ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي National Electrical Codeدر اﺳﺘﺎﻧﺪارد  2-2 ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   حجم شناسی و ماکت سازی

soheil 1483 1395/09/19 دسته بندی : معماری 0
در این پست تصمیم دارم کتاب الکترونیکی حجم شناسی و ماکت سازی را جهت دانلود به صورت رایگان در اختیار دوستان قرار دهم. این کتاب جزء مجموعه کتاب های رشته نقشه کشی معماری است که در هنرستان های فنی و حرفه ای، سال سوم تدریس می شود. کتاب حجم شناسی و ماکت سازی شامل مباحث متعددی می باشد که از آن جمله می توان به: معرفی چند وجهیها؛ روش های ماکت سازی؛ انواع ماکت ها؛ انواع ابزارهای ماکت سازی؛ کاربرد نقوش هندسى در تزیینات معمارى؛ کاربرد نقوش هندسى در گره کشى؛ مفاهیم رنگ در نقش و نقش مایه ها و …  اشاره کرد.کتاب حجم شناسی و ماکت سازی، تلاش دارد به شیوه اى گام به گام ساخت انواع ماکت، معرفى ابزار و مصالح ماکت سازى و روشهاى ساخت آن را به علاقه مندان به رشته نقشه کشى معمارى آموزش دهد تا در نهایت، آنها توان ساخت انواع ماکت را در حدى معمولى براى کاربردهاى متفاوتى چون رفع نیازهاى دفترهاى مهندسى مشاور معمارى، پروژه هاى دکوراسیون، اهداف آموزشى و… کسب کنند.
خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   کف کاذب

soheil 1483 1395/09/18 دسته بندی : معماری 0
گروه کارخانجات فتح ایران تولید کننده انواع کف کاذب است ، که این محصول در اندازه و جنس های متنوع تولید می شود و فتح ایران با توانمندی تولید هرگونه پایه کف کاذب، توانسته است پاسخی مناسب برای نیازهای گوناگون مشتریان خود داشته باشد. با استفاده از این نوع کف به دفعات می توان طراحی و فضای داخلی را با هزینه و زمان اندک تغییر داد. از مزایای آن می توان موارد زیر را برشمرد:دسترسی آسان به تمامی تاسیسات (برق، لوله کشی، کانالها و ...) از طریق بلند کردن آسان هر یک از پانلهای کف کاذبرفع مشکلات مهندسی نصب و تاسیسات و طراحی در هر مرحله از بهره برداریامکان ایجاد اصلاحات و تغییرات مقتضی در کمترین زمان ممکن و کوتاه شدن زمان اتمام پروژهامکان جابجایی کلیه تاسیسات به مکان دلخواه و قابلیت جمع آوری و نصب مجددکاهش هزینه های ساخت نسبت به ساخت سنتیعدم نیاز به لوله کشی یا سیم کشی عرضی و امکان ایجاد تهویه از کفکاهش هزینه تعمیرات و نگهداریامکان تنظیم ارتفاع و رگلاژ تا 3+ سانتیمترکاهش وزن سازه و بار مرده ساختماننوع روکش کف کاذب بستگی به سفارش مشتری و همچنین محیطی دارد که  کف کاذب در آن استفاده می شود ..بطور مثال در محیطهایی مثل اتاق سرور و اتاق کنترل باید حتما از کفپوشهای با خاصیت آنتی استاتیک استفاده کرد و یا در محیط های بیمارستانی و لابراتوارها باید حتما از کفپوش های مخصوص clean room استفاده شود. انواع کفپوش های مورد استفاده روی کف کاذب به شرح زیر است:کفپوش HPLکفپوش PVCسنگسرامیکموکت
خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مقاله دیوار پیش ساخته گچی

soheil 1483 1395/09/17 دسته بندی : معماری 0

دﯾﻮار ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔﭽﯽ  
-ﺗﻮﻟﯿﺪات 1 ﻧﻮع :
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ
ردﯾﻒ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ
ﻣﻘﺪار واﺣﺪ
 ﮔﭽﯽ ١ ﻗﻄﻌﺎت دﯾﻮار ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ  اﺑﻌﺎد 666×500×80 ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم24 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ووزن ﻣﺮﺑﻊ 356/4  ﻫﺰارﻣﺘﺮ   
-ﺗﻮﻟﯿﺪ 2 ﻓﺮآﯾﻨﺪ :          
-ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ 3 وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ،ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ وﺷﺮاﯾﻂ : 1- ﺗــﻮزﯾﻦ ﮔــﭻ:   در اﯾــﻦ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﮔــﭻ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﭘﻮدرﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان 20               ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻠﻮک ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﺳـﮑﻮل وزن ﻣـﯽ ﺷـﻮددر ﻫـﺮ          24     ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻠﻮک ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﺗـﻮزﯾﻦ ﻣـﯽ ﮔﺮدد. 2-   ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن :             83 در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺻـﺪ وزن ﮔـﭻ آب ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه وﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺨﻠـﻮط ﮐـﻦ دو ﻣﺤـﻮره ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺗﻬﯿـﻪ                 ﺗﺎ3 دوﻏﺎب در ﻃﯽ ﮔﯿﺮد 5  دﻗﯿﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ  . 3- ﻗﺎﻟﺒﺰﻧﯽ) ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی :(دوﻏﺎب ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن    24        ﮔﭻ ،ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ آﻧﺮادرون ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﻋـﺪدی    ﺗﻮﻟﯿـﺪ       4         ﺑﻠﻮک ﮔﭽﯽ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دﻗﯿﻘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﯿﻠﻨﺪر ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎ از ﻗﺎﻟﺐ   ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪاﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن در ﮔﯿﺮ ﮐـﺮدن ﭼﻨﮕﮑﻬـﺎی ﺟﺮﺛﻘﯿـﻞ ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻠﻮﮐﻬـﺎ ﺑـﺮوی واﮔﻨﻬـﺎ                 ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 4-       ﺨﺸﮏ ﮐﺮدن:             ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻪ ﮔـﺮی ﻗﻄﻌـﺎت ﭘـﯿﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻪ آﻧﻬـﺎرا ﺟﻬﺖ ﺧﺸـﮏ ﮐـﺮدن             75 وﺗﺒﺨﯿـﺮ آب اﺿـﺎﻓﯽ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار درﺻـﺪ آب ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻮره ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ        .    50 ﺑﻠﻮﮐﻬﺎ در ﻃـﯽ 55 ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮره را ﺑﺮروی واﮔﻨﻬﺎ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﺧﺸﮏ ﮐـﺮدن آﻧﻬـﺎ ﺻـﻮرت              ﮔﯿﺮد.
5-   ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی:           24 در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻠﻮک ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا               ز ﺗﺴﻤﻪ ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ ﺑـﺮای ﺣﻤـﻞ وﻧﻘـﻞ وﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 4-  ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﺻﻠﯽ: ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ   ردﯾﻒ ﻣﻮاد اوﻟﯿـﻪ   اﺻﻠﯽ   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ   ﻣﻘﺪار واﺣﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ 1  ﮔﭻ ﻧ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺰه ﺑﺎ دا 200 ﺑﻨﺪی ﻣﯿﮑﺮون ﺗﻦ 22/51 ﻫﺰار   2  ﺗﺴﻤﻪ ﻋــﺮض 16 ﭘﻼﺳــﺘﯿﮑﯽ،ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﺮ 445/5 ﻫﺰار   -اﺻﻠﯽ ٥ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات )وﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه :(
ردﯾﻒ
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت وﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﺗﺄﻣﯿﻦ
1   85 ﺳﯿﻠﻮی ذﺧﯿﺮه ﺗﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل 11وارﺗﻘﺎع ﻣﺘﺮ3 ﻣﺘﺮ وﻗﻄﺮ  ١    ٢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ750  ﺑﺎﺳﮑﻮل 2 3  دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﺑ 600 ﺣﺠﻢ آب  ٢  ﻟﯿﺘﺮی ﺎﮐﻨﺘﺮل ﮐﻦ 4 ﻣﺨﻠﻮط    3 ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر ﮐﯿﻠﻮ وات ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم13 وﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺨﺰن  ٢   زن 5 دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻠﻮک   ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ دو ﻟﯿﺘﺮی ﺣﻔﺮه وﻣﮑﺎﻧﺰم  ٢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺳﻘﻔﯽ 6 ﺗﻦ4  ﺟﺮﺛﻘﻞ  ٣   ﮐﻦ 7 ﺧﺸﮏ    150 ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ درﺟﻪ ﺑﻪ 6×50 اﺑﻌﺎد واﮔﻦ38 ﻣﺘﺮ و  ١   ﺑﻨﺪی 8 ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ   ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻓﺸﺮده و  ١ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﮐﻦ 9 واﮔﻦ  ﺧﺸﮏ     ٤٨  2/5 × 2/5 ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی 1 0 ﺗﺠﻬﯿﺰات   ١  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
 : -ﺗﻌﺪﺍﺩﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ٦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮﻣﺎﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮﺳﺎده ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻞ  1 0 3 12 12 42  
 -ﻧﯿﺎز 7 ﮐﻞ اﻧﺮژی ﻣﻮرد : ﺗﻮان ﺑﺮق)ﮐﯿﻠﻮوات( روزاﻧﻪ آب )ﻣﺘ ﻣﮑﻌﺐ ﺮ ( روزاﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ )ﮔﯿﮕﺎژول( 263


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   چگونه طراحی دکوراسیون داخلی کنیم

soheil 1483 1395/09/17 دسته بندی : معماری 0

 تعادل در فضا چیست؟
 امروز قصد داریم به بخش کوچک از تعادل در فضا را باهم یاد بگیریم که چی هست! آیا تابهحال مواجه شدین با خونه ای که همه چیش سر جاشه همه چیش خوبه ولی انگار یه  چیزی کم داره! یه جورایی به دل نمیشینه خیلی ساده باید بگم که اون خونه تعادل نداره تعادل اصن چی هست؟ تعادل به معنی پاسخگویی به کلیه نیازها و الزامات در خانه است  تعادل ساختمان را به خانه تبدیل میکند آیا تعادل همون تقارنه؟ باید بگم ک خیر ممکن در یه دکوراسیون خانه تعادل باشه ولی اثری  از تقارن نباشه و در عین حال برعکسشم صدق میکند


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پلان های آکس بندی، ستون گذاری و فنداسیون و ترسیم جزئیات اتصال ستون به فنداسیون

soheil 1483 1395/09/17 دسته بندی : معماری 0

پلان های آکس بندی، ستون گذاری و فنداسیون و ترسیم جزئیات اتصال ستون به فنداسیون


خرید و دانلود | 1,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   طراحی ایمن زلزله با کناف

soheil 1483 1395/09/16 دسته بندی : معماری 0
زلزله های بزرگ و ویرانگر هرازچند گاهی بخشی از کره زمین را به لرزه در آورده و موجب تلفات و خسارات جانی و مالی فراوان میگردند. تنها طی یک قرن اخیر حدود 1000 بار زلزله به صورت مخرب در جهان روی داده و بیش از یک میلیون نفر را به کام مرگ کشانده است . آنچه که در این میان نگران کننده است این که حدود 20%زمین لرزه هایی که طی این مدت در دنیا رخ داده است به ایران مربوط می شود و حدود 80 درصد تلفات ناشی از زلزله نیز مربوط به 6 کشور دنیا از جمله ایران است.-کشور ایران بر روی کمربند جهانی زلزله آلپ و هیمالیا واقع شده است و بیش از 90% از خاک ایران زلزله خیز است.وقوع این حوادث موجب شد که بازنگریهایی در صنعت ساختمان کشور صورت پذیرد و استفاده از مصالح و ساختارهای سبک و انعطاف پذیر در اجرای غیر سازه ای به عنوان راهکارهای موثر در ساخت بناهای ایمن در برابر زلزله در دستور کار قرار گیرد. استفاده از اجزای غیر سازه ای سنگین و صلب باعث افزایش نیروهای وارده از زلزله گردیده و تاثیر منفی بر رفتار لرزه ای سازه ها دارد. به طوری که این آثار می توانند موجب نابودی کامل ساختمانها شوند.-یکی از ساختارهای مناسب جهت اجرای اجزای غیر سازه ای مانند دیوارهای داخلی و خارجی نماها و سقف های کاذب سیستمهای ساخت و ساز خشک می باشد . در حال حاضر بیش از 90% ساختمان سازیها در کشورهای پیشرفته جهان با استفاده از این ساختارها انجام میشود.خوشبختانه این فناوری توسط شرکت کناف ایران وارد کشور شده و تا کنون پروژه های بسیار مهمی در سطح کشور با موفقیت اجرا شده است.-استفاده از دیوارهای سبک کناف به جای دیوارهای سنگین بنایی، موجب کاهش وزن ساختمان به میزان 36 درصد و کاهش نیروی زلزله به میزان 59 درصد شده است.-به علاوه، مشاهده می شود که استفاده از دیوارهای سنگین و صلب بنایی موجب کاهش چشمگیر دوره تناوب ساختمان شده است (کاهش دوره تناوب موجب تشدید پاسخ لرزه ای سازه می شود) در حالی که استفاده از دیوار سبک و انعطاف پذیر کناف نه تنها موجب کاهش دوره تناوب ساختمان نشده، بلکه موجب بهبود آن شده است.لیست کامل مطالب ارائه شده درداخل این پاورپوینت درادامه مطلب آمده است.
خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...